top of page

MS מונפורטינג בע"מ

תכנון פונקציונלי למפעל עיבוד פלדה אם.אס מונפורטינג בע"מ במגדל תפן, 4,500 מ"ר היתר בנייה וניהול פרויקט ההקמה.

תכנון מערך המפעל, העמדת מכונות, חצרות, פתחים לתנועה והולכי רגל ועד אכלוס בעבור המפעל מדובר בתכנון מערך המכונות, תכנון ביסוסים למכונות, חישובי תשתיות,מיקום עמודים, שינוים כללים במבנה להיתר בנייה, הגבהת הגג וכו'.

במבנה עצמו הפרויקט נוהל בתקציב ובלוח זמנים שבהם התחייבנו.

המפעל הוקם תוך 12 חודשים ונערך לקליטת הפעילות בזמן.

bottom of page