top of page

שמעון את טיקו בע"מ - מענק ממשלתי

שמעון את טיקו

חברת שמעון את טיקו בע"מ הינה חברה המייצרת פנלים מבודדים למערכות הבנייה.

המפעל העתיק את מקומו לאיזור העדיפות הלאומית- איזור פיתוח א'.

קבלת מענק ממשלתי במסגרת הוראת מנכ"ל 4.17 לשנת 2017 עד מסגרת של 3,000,000 ש"ח .

מענק המדינה להעתקת המפעל עומדת על פיצוי היזם בסך 30% מעלות המעביד לכל עובדי המפעל שנכללו בתוכנית למשל שנה ולאחר מכן 20% בשנה השנייה ועוד 10% מהוצאות המעביד בשנה השלישית.

סך של 60% מעלות המעביד השנתית.

bottom of page