top of page

כיסרא/פקיעין - הקצאת קרקע

מועצה מקומית כיסרא.jpg
מועצה איזורית פקיעין.jpg

באזור הכפרים כיסרא ופקיעין הקימה הממשלה איזור תעשייה גדול כ-300 דונם להקמת כ-100 מפעלי תעשייה.

מסיבות רבות המיזם לא הגיע ליעדו ולא הוקם בו אף לא מפעל אחד במשך 12 שנות קיומו הראשון.

עם זיהוי הפוטנציאל, ניהלנו התארגנות של יותר מ-40 יזמים לבקשת הקצאות קרקע בפטור ממכרז בכיסרא-פקיעין.

היזמים קיבלו מגרשים במחיר סמלי כדי להקים בהם 30 מפעלים חדשים.

היום באתר 5 מפעלים על תילם ועשרה נוספים מחזיקים במגרשים עם היתר בנייה מאושרים .

אחרים בשלבים שונים של תכנון.

bottom of page