top of page

רזפול-שקיות ומוצרי אריזה

רזפול_edited.png

תכנון מפעל לוגיסטי - 4,000 מ"ר בהקמה במושב ריחן ליד קציר.

התכנון בוצע עד קבלת היתר בנייה רזפול בע"מ.

המפעל הינו מפעל לאספקת מוצרי אריזה.

הקמת תקציב והתקשרות מול קבלנים, תכנון שטח, תוכניות פיתוח ועבודות עפר, תכנון אחסנה ושינוע , מלגזות ומידוף, תכנון משרדים.

תיכנון מערכות מידוף, אחסנה ושינוע, בחירת אופיין של המלגזות ומתקני עזר נוספים.

רמפות לפריקה ממכולות, מערכות כבאות, מאגר מים כנדרש, תקשורת, חשמל,סניטרים מערכות ביוב, תחבורה, חניה והשלמת תכנון כל דרישת התשתיות ופיתוח השטח כדי שנדרשו ע"י מועצת וועדת הבנייה.

bottom of page