© 3E - כל הזכויות שמורות ל 

עטיפית - תכנון פונקציונלי למפעל חדש 

עטיפית אגש"ח בע"מ - מוצרי אריזה מעלות (קיבוץ עין המפרץ).

תכנון פונקציונלי למפעל חדש.

המפעל זקוק לתוכניות חדשות לצורך הקמה במבנה החדש.