top of page

מקורות מימון סיוע לעסקים

בפני היזם שמעוניין להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים עומדים מגוון אפיקי מימון :

מוסדות בנקאיים, מגוון קרנות סיוע לעסקים וחברות מימון פרטיות- כאשר גיוס אשראי מקרנות מימון מאופיין

במספר יתרונות בולטים:

א. מניעת העמסה על האובליגו הבנקאי.

ב. ריבית אטרקטיבית ביחס למקובל בשוק.

ג. בטחונות נוחים.

ד.פריסה נוחה של החזר ההלוואה לטווח ארוך(עד 6 שנות החזר).

ה. אפשרות לתקופת "גרייס".

ו. פירעון מוקדם ללא קנסות.


קרנות מימון בנקאיות:

קרן בנק הפועלים לעסקים


מטרת הקרן: סיוע לעסקים בעלי פוטנציאל צמיחה בקבלת מימון בתנאים אטרקטיביים, ובלוחות זמנים

קצרים.

קהל היעד: מיזמים חדשים ועסקים קטנים ובינוניים קיימים עם מחזור הכנסות בשנה הקודמת עד

25 מיליון ש"ח ואשר ישנה הצדקה כלכלית להמשך פעילותם.


המימון ניתן למטרות הבאות:

א. הרחבת עסק קיים.

ב. פיתוח או תפעול שוטף (הון חוזר).

ג. פירעון הלוואה/ אשראי ובלבד שהאשראי הנפרע מקורו בבנק אחר.

ד. עסקים בהקמה


מסלולי הלוואות: ההלוואות ניתנות מאחד מארבע המסלולים הבאים:

א. מסלול הון חוזר- לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.

ב. מסלול השקעות- הרחבת עסקים קיימים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.

ג. מסלול עסקים בהקמה- מתן הלוואה לעסקים חדשים, נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מהיזמים.

סכום ההלוואה המקסימלי : 500 אלף ש"ח לעסקים בעלי מחזור של עד 5 מיליון ש"ח - עד 10% ממחזור

הכנסות העסק בשנה הקודמת או עד 2 מיליון ש"ח (הנמוך מבניהם).


תקופת הפירעון:

תקופת ההלוואה לא תעלה על שש שנים, כולל תקופת הגרייס (דחיית החזר תשלומי הקרן) של 12 חודשים.

ריבית:

שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה ויאושר ע"י ועדת הקרן.


הון עצמי:

לקבלת מימון למטרת השקעה או הקמת עסק חדש נדרש להשקיע הון עצמי של לפחות 20% סה"כ ההלוואה הנערבת.

בטחונות:

לשם הגנה מחשיפה בהלוואות, רשאי הבנק לקבל מהלווה ביטחונות, מכל סוג של 25% מסך ההלוואה המאושרת.קרנות מימון ממשלתיות:

קרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה


מטרת הקרן: לסייע לכל עסק קטן או בינוני בכל ענף פעילות ובפריסה ארצית רחבה.

קהל היעד: עסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור מכירות שנתי עד 100 מיליון ש"ח, אשר ישנה הצדקה כלכלית להמשך

קיומם, בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים ועפ"י החלטת ועדת האשראי ובהמלצת אחד

הגופים המתאימים שאכן יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.


מסלולי ההלוואות: ההלוואות ניתנות באחד מחמשת המסלולים הבאים:

א. מסלול הון חוזר- לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.

ב. מסלול השקעות- הרחבת עסקים קיימים, כאשר נדרשת מהיזמים השקעת הון חוזר עצמי של לפחות 20%.

ג. רכישות עסקים קיימים- ניתן לקבל הלוואה בגובה של עד 35% מסך הרכישה.

ד. מסלול עסקים בהקמה- מתן הלוואה לעסקים חדשים, אשר נדרשת מהיזמים השקעת הון עצמי של לפחות 20%.

ה. הלוואה של עד 100,000 ש"ח- מתן הלוואות בהיקף של עד 100 אלף ש"ח לעסקים זעירים שמחזור הכנסותיהם

אינו עולה על 3 מיליון ש"ח.


סכום ההלוואה המקסימלי:

סכום ההלוואה המקסימלי יקבע עפ"י מחזור העסקים של העסק המבקש כדקלמן:

עסק בהקמה: עד 500,000 ש"ח כאשר 300,000 ש"ח הראשונים יהיו בערבות מדינה של 85% ו-200,000 ש"ח נוספים

בערבות מדינה של 70%.

עסקים בעלי הכנסה שנתית של עד 6.25 מיליון ש"ח - עד 500,000 ש"ח.

עסקים בעלי הכנסה שנתית שבין 6.25 מיליון ש"ח ל-100 מיליון ש"ח - עד 8% ממחזור ההכנסות.

תקופת פירעון: עד 5 שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של חצי שנה עד החזר תשלומי הקרן.

ריבית: שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.

הון עצמי: במסלול ההשקעה או הקמת עסק חדש נדרש להשקיע הון עצמי של לפחות 20% סה"כ ההלוואה הנערבת.

במסלול רכישת עסקים קיימים נדרש הון עצמי של 65%.

בטחונות: בין 10% ל- 25%, תלוי בהגדרת העסק(בהקמה/ותיק) .

הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 70%/ 85% מגובה ההלוואה- בנוסף נדרשת ערבות אישית של הבעלים.


קרן ממונפת של משרד העלייה והקליטה


מטרת הקרן: הקרן הוקמה באמצעות משרד העלייה והקליטה ובנק מרכנתיל במטרה לסייע לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בגיוס אשראי המיועד להקמה או הרחבה של עסק קיים.


קהל היעד: עולים חדשים עד 10 שנים מיום עלייתם ארצה ותושבים חוזרים ששהו מעל 3 שנים בחו"ל.

(זכאים להלוואה עד שנתיים מיום חזרתם ארצה).


מסלולי ההלוואות: המימון ניתן על ידי משרד הקליטה באמצעות בנק מרכנתיל דיסקונט.

סכום ההלוואה המקסימלי: עד 125,000 ש"ח .

תקופת פירעון: עד 6 שנים עם אפשרות לתקופת גרייס של עד 12 חודשים (דחיית תחילת פירעון ההלוואה עד שנה במהלכה ישלם הלווה ריבית בלבד).

ריבית: פריים+ 1.75% .

הון עצמי: נדרשת השקעת הון עצמי בגובה 25% מסכום ההלוואה.

בטחונות: 10% מסך ההלוואה הנערבת או ערב למלוא סכום ההלוואה.קרנות מימון פילנתרופיות:

קרן דרומה צפונה


מטרת הקרן: הקרן דרומה- צפונה (מלכ"ר) הוקמה במטרה לחולל שינוי בכלכלה האיזורית ולהביא להעלאת רמת החיים בגליל ובנגב.


קהל היעד:

תחום הפעילות: מפעלי תעשייה ועסקים יצרניים מוטי ייצוא.

היקף פעילות: מחזור מכירות מעל 5 מיליון ש"ח (ועד 100 מיליון ש"ח) למעלה מ-10 עובדים.

מיקום גאוגרפי: גליל או נגב בלבד (לא כולל חיפה).

מסלולי ההלוואה: המימון ניתן על ידי הקרן באמצעות בנק מיזרחי טפחות.

מטרת ההלוואה: על מטרה לפיתוח העסק (השקעות בציוד ובשיפורים טכנולוגיים, פיתוח עסקי, שיווק, הון לצמיחה ועוד).

סכום ההלוואה המקסימלי: עד 2 מיליון ש"ח.

תקופת הפירעון: עד 5 שנים עם אפשרות לתקופת גרייס של עד 6 חודשים (דחיית תחילת פירעון ההלוואה עד שנה במהלכה ישלם הלווה ריבית בלבד).

ריבית: פריים+ 1.50% .

בטחונות: 40% מסך ההלוואה הנערבת וערבות אישית של 100% מההלוואה.לצורך קבלת פרטים מדויקים ניתן לכתוב למיל ira@3eng.co.il

נשמח לקבל שאילתה דרך אתר האינטרנט שלנו www.3eng.co.il


5 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page