top of page

מסלול מענקי ממשלה

ממשלת ישראל פרסמה מסלול מענקים זה, ואנו מביאים לידיעתך :

מסלול מענקי ממשלה להגנת מפעלים חיוניים מפני תקיפות סייבר.

שירות זה מאפשר לתאגידים שבבעלותם מפעלים חיוניים, להגיש בקשה לקבלת סיוע ליישום תוכנית הגנה מפני תקיפות סייבר.בתוכנית יכולים להשתתף תאגידים שבבעלותם מפעלים חיוניים או מפעלים למתן שירותים קיומיים, העונים להגדרה בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967 ועיקר פעילותם, בהתאם ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בענף תעשיות C בתחום המערב מכונות תעשייתיות בעלות בקרים ממוחשבים.


א. התאגיד רשום כדין במדינת ישראל ואינו בעל חשבון מוגבל או נמצא בתהליך של כינוס נכסים או פירוק.

ב. לתאגיד אין חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה.

ג. התאגיד הכין "סקר סיכונים" ו"תוכנית עבודה להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר" באמצעות יועצים מלווים ובהתאם לכללים המפורטים.

ד. התאגיד מדורג בין 1 ל-5 מבחינת סיכון פיננסי.

ה. התאגיד מתחייב לקיום אחריות חברתית.

ו. התאגיד שילם דמי טיפול, כמפורט בהוראת מנכ"ל.


תאגידים העומדים בתנאי התוכנית, יהיו זכאים לסיוע כספי של עד 40% מהיקף ההשקעות המזכות ועד תקרה של 200,000 שקלים בעבור ביצוע תוכנית עבודה להעלאת רמת המוכנות לאיומי הסייבר.


בנוסף, יתאפשר לזכאים לקבל סיוע נוסף בעבור הכנת סקר הסיכונים, בהיקף של עד 50% מעלות הכנת הסקר ועד תקרה של 25,000 ש"ח.


לצורך קבלת פרטים מדויקים ניתן לכתוב למייל eitan@3eng.co.il

נשמח לקבל שאילתה דרך אתר האינטרנט שלנו www.3eng.co.il

https://www.gov.il/he/service/cyber-threats-preparedness10 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page